Natuurlijk veilig

Door wind, zee en stroming verdwijnt het zand van de stranden. Om de kustlijn intact te houden en ons land te beschermen, brengt Rijkswaterstaat ieder jaar nieuw zand aan op diverse plekken in Nederland. Samen met natuurorganisaties onderzoekt Rijkswaterstaat al ruim 10 jaar het effect van het opnieuw aanbrengen van zand (zandsuppletie). Het onderzoek Ecologische effecten van kustsuplleties, onder de naam ‘Natuurlijk veilig’, richt zich op de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand aan de Nederlandse kust. Dit onderzoek wordt, in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door Wageningen Marine Research en Deltares

Onderzoek naar impact

We zijn het onderzoek gestart omdat we beter willen begrijpen wat de impact op de natuur is van het opspuiten van zand voor de lange termijn. Hierbij gebruiken we bestaande data over de kust én er is een apart meetprogramma, dat in de zomer van 2017 is uitgevoerd en waarvan de eerste analyseresultaten begin 2018 verschijnen. Hierbij bekijken we op verschillende locaties wat de gevolgen van het suppleren zijn op het ecosysteem van de kust. Het onderzoek focust zich op de gevolgen van het opspuiten van zand op (het onderwaterleven van) de vooroevers. Dit zijn de gedeeltes onder water, vlak voor de kust. De indirecte gevolgen voor de duinen en de Waddenzee onderzoeken we ook, al ligt hier niet de nadruk op.

Veiligheid en natuur hand in hand

Het project Natuurlijk veilig kan ons helpen suppleties zo uit te voeren dat ze zo min mogelijk schade aanbrengen aan de natuur. Het onderzoek moet ons nog meer inzicht geven over de ideale frequentie, de periodes, het volume, het type zand en de locaties. Ook de bescherming tegen de mogelijke zeespiegelstijging en de veiligheid van Nederland zijn hierin belangrijke aandachtspunten.

Zorg voor de natuur

Dit project is een vervolg op het eerdere onderzoek van Ecologisch Gericht Suppleren 1. Op basis van de resultaten van dat onderzoek gaan we gerichter en met meer zorg voor de natuur te werk. Zou houden we al rekening met de broedgebieden van verschillende kustvogels. We blijven uit de buurt van zogende zeehonden. Ook houden we afstand van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken.