Partners

Natuurlijk Veilig wordt mogelijk gemaakt door 11 maatschappelijke organisaties. Samen zetten ze hun handtekening onder een convenant. Hierin maken deelnemers duidelijke afspraken over de onderzoeksopzet, aanpak en de beoogde resultaten. Ook hebben een aantal organisaties zitting in het bestuur, waardoor ze direct meebeslissen over besluiten. Zo zorgen ze samen dat Nederlandse kust veilig blijft en de natuur zoveel mogelijk ontzien wordt.

Natuurlijk Veilig in beeld
©Natuurlijk Veilig

Bekijk hier (PDF, 1,1 MB) de graphic in detail.

Evert Jan Lammerts, Staatsbosbeheer:
'We hopen dat onderzoek bijdraagt aan een suppletiepraktijk die zoveel mogelijk aansluit bij de geomorfologische processen die van nature onze kustecosystemen vormen.'

Marije Kuiper, Vogelbescherming Nederland:
'Het is belangrijk dat de ecologische effecten van zandsuppleties in beeld worden gebracht, zodat deze kennis vertaald kan worden naar een richtlijn ecologisch gericht suppleren.'

Tycho Hoogstrate, PWN:
'Eén zandkorrel heeft voor ons als duinbeheerder (en drinkwaterbedrijf) 4 doelen: drinkwater, natuur, recreatie en veiligheid. Als we niet samenwerken met andere organisaties, halen we ze niet.'

Petra Damsma, projectleider Natuurlijk Veilig, Rijkswaterstaat:
‘De onderzoeksresultaten moeten leiden tot natuurvriendelijker manieren van suppleren. Voor die doorvertaling hebben we de partners hard nodig. Samenwerking is essentieel.’

Hans Berkhuizen, Stichting Duinbehoud:
‘Wat ik positief vind aan Natuurlijk Veilig, is dat we regelmatig betrokken worden bij het onderzoek en ook de vorderingen op de voet kunnen volgen. Rijkswaterstaat luistert echt.’

Bas Bijl, Waddenvereniging:
‘Wij vinden het enorm belangrijk de ecologische effecten van suppleties scherp te krijgen. Met de stijging van de zeespiegel wordt zandsuppletie alleen maar belangrijker.’

Christiaan van Sluis, Stichting De Noordzee:
‘De uitdaging is met beperkt budget de kennis van de vooroever dusdanig te vergroten, dat we kunnen komen tot ontwerpcriteria voor natuurvriendelijke suppleties.’

Chris Bakker, LandschappenNL:
‘De zeespiegel gaat waarschijnlijk versneld stijgen, dan zijn steeds grotere suppleties nodig, die elkaar ook sneller opvolgen. Maar er leeft van alles in de ondiepe zee. Dit onderzoek helpt om de schade te beperken.’

Barbara Schoute, Marien ecoloog Natuurmonumenten:
“De uitdaging is om zandwining en zandsuppletie goed aan te laten sluiten bij de natuurlijke dynamiek. Daarmee dragen alle partijen bij aan de unieke biodiversiteit van onze kust, zowel onder als boven water.”

Hans Lucas, natuurstrateeg van Dunea:
'Door de klimaatverandering is door een natuurlijke manier van suppleren de “natuurlijke” dynamiek, de natuur kwaliteit en de waterwinning in de duinen voor de toekomst gewaarborgd.'

Luc Geelen, Waternet:
'Zee, strand en duinen zijn onlosmakelijk verbonden. Natuurlijk Veilig helpt om de kust veilig, aantrekkelijk en bio divers te houden, daar zijn we als duinbeheerder blij mee!'